Ochrana súkromia

.

Prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) je –

ASKO TRUCK spol. s.r.o., so sídlom Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO 31 713 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  Vložka č. : 6658/V (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka a odoslaním formulára dávate súhlas nám, ako prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných a ďalších údajov, ktoré od vás získavame prostredníctvom online  formulárov a v rámci všetkých služieb *.

*  V rámci všetkých služieb sa rozumejú aj údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami  (najmä fotky, obrazové a zvukové nahrávky…)

.

Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 je povinný poskytnúť dotknutej osobe nasledovné informácie:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa (nájdete v časti „Kto sme“) 

2. Zoznam, rozsah a účel spracúvaných osobných údajov:  Pri komunikácii s nami môžete natrafiť na zber rôzneho typu údajov, tzn. údaje, ktoré uvediete pri vypĺňaní formulárov na internetovej stránke alebo pri všetkých službách *, ktoré poskytujeme.

Najčastejšie ide o identifikačné údaje potrebné pre bežnú komunikáciu, ako meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, obsah správy, prípadne adresa pre doručenie, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ, DPH, číslo účtu alebo údaje úradného registra a evidencie ak ste podnikateľ. Potom je to záznam z kamerového systému v rámci ochrany objektu. 

Základné údaje o správaní sa na internete snímané výlučne len pre štatistické účely, ako informácie o návštevnosti internetovej stránky. Na jeho meranie využívame analytické súbory cookies – (používajú službu Google Analytics) a sú pre nás nevyhnutné pre lepšie poskytovanie služieb.  Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. O jeho využívaní aj možnosti ich odmietnuť formou nastavenia svojho prehliadača, informujeme návštevníkov priamo na webovej stránke.

Vaše osobné a iné údaje spracovávame a používame – Na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) a písm.  f)  Nariadenia, t.j.  1. to čo vyplýva z nášho oprávneného záujmu v rámci ochrany majetku spoločnosti, 2. z plnenia predmetu zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkmi, 3. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, najmä v rámci objednanej služby a 4. na základe vášho osobného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné a ďalšie údaje, ako prevádzkovateľ budeme  uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na príslušnú činnosť, pre ktorú boli poskytnuté.

  • Údaje poskytnuté prostredníctvom formulárov na www.askotruck.sk budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z jeho obsahu.
  • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností a uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z nej, tzn. na dobu, ktorú nám ukladá zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve to môže byť lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
  • Osobné údaje na ktoré bol poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov budeme uchovávať po dobu, kým nebude odvolaný tento súhlas.
  • Záznamy z kamerového systému ochrany budovy sa uchovávajú v závislosti od nastavenia systému na niekoľko týždňov a po vypršaní tejto lehoty sa automaticky vymažú. 

3. Všetky osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a nebudú nami ďalej poskytované ani sprístupňované tretím osobám.

.

Vo vzťahu k vaším osobným údajom máte právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracované, po akú dobu sú spracované a kto sú príjemcami vašich osobných údajov;

2. Na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov;

3. Kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu a to buď písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail – vyplnením kontaktného formulára

4. Na výmaz osobných údajov;

5. Na prenositeľnosť údajov; 6. Na obmedzenie spracúvania; 7. Na námietku proti spracovaniu; 8. Na sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri odovzdávaní údajov prevádzkovateľovi sa treba usilovať o ich aktuálnosť a presnosť, ak sa zmenia, poprosíme nás upovedomiť, aby sme o vás neuchovávali neaktuálne údaje.

.

Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva súbory cookies z dôvodu uľahčiť používanie obsahu webovej stránky.

Pri prvej návšteve našej stránky Vás na používanie cookies upozorní lišta v jej spodnej časti a poskytne vám možnosť „Povoliť všetko„, môžete tiež ho „Prispôsobiť“ podľa seba alebo „Odmietnuť“ jeho používanie.

Súbory cookies môžete odmietnuť, kontrolovať alebo zmazať aj vo vašich prehliadačoch. Rovnako ich viete vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postupy nastavení sú závislé od poskytovateľov internetových prehliadačov, preto odporúčame navštíviť ich materské stránky za účelom vhodného návodu.
Chrome | Firefox | Safari | Edge | Opera.

Potom sa však môže stať, že funkcie ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú správne fungovať.

Aké druhy cookies využívame?  Relačné, sú automaticky vymazané v momente, keď opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu. Permanentné, ukladajú sa a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Súbory cookies tiež uľahčujú vyplňovanie kontaktného formulára pri opakovanom zadávaní údajov a pomáhajú uchovávať informácie o prijatí alebo odmietnutí cookies. Rovnako sa môže vyskytnúť cookies tretích strán, najmä, ako vložené reklamy, doplnky modulov a pod.

Vyplňovaný obsah kontaktného formulára môže byť kontrolovaný prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu alebo pomocou reCAPTCHA, aby zabránil škodlivému softvéru zapájať sa do zneužívajúcich aktivít na našej webovej lokalite.

.

Prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) je –

ASKO TRUCK spol. s.r.o., so sídlom Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO 31 713 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  Vložka č. : 6658/V (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka a odoslaním formulára dávate súhlas nám, ako prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných a ďalších údajov, ktoré od vás získavame prostredníctvom online  formulárov a v rámci všetkých služieb *.

*  V rámci všetkých služieb sa rozumejú aj údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami  (najmä fotky, obrazové a zvukové nahrávky…)

.

Právo na informácie – prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 je povinný poskytnúť dotknutej osobe nasledovné informácie:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa (nájdete v časti „Kto sme“) 

2. Zoznam, rozsah a účel spracúvaných osobných údajov:  Pri komunikácii s nami môžete natrafiť na zber rôzneho typu údajov, tzn. údaje, ktoré uvediete pri vypĺňaní formulárov na internetovej stránke alebo pri všetkých službách *, ktoré poskytujeme.

Najčastejšie ide o identifikačné údaje potrebné pre bežnú komunikáciu, ako meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, obsah správy, prípadne adresa pre doručenie, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ, DPH, číslo účtu alebo údaje úradného registra a evidencie ak ste podnikateľ. Potom je to záznam z kamerového systému v rámci ochrany objektu. 

Základné údaje o správaní sa na internete snímané výlučne len pre štatistické účely, ako informácie o návštevnosti internetovej stránky. Na jeho meranie využívame analytické súbory cookies – (používajú službu Google Analytics) a sú pre nás nevyhnutné pre lepšie poskytovanie služieb.  Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. O jeho využívaní aj možnosti ich odmietnuť formou nastavenia svojho prehliadača, informujeme návštevníkov priamo na webovej stránke.

Vaše osobné a iné údaje spracovávame a používame – Na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) a písm.  f)  Nariadenia, t.j.  1. to čo vyplýva z nášho oprávneného záujmu v rámci ochrany majetku spoločnosti, 2. z plnenia predmetu zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkmi, 3. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, najmä v rámci objednanej služby a 4. na základe vášho osobného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné a ďalšie údaje, ako prevádzkovateľ budeme  uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na príslušnú činnosť, pre ktorú boli poskytnuté.

  • Údaje poskytnuté prostredníctvom formulárov na www.askotruck.sk budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z jeho obsahu.
  • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností a uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z nej, tzn. na dobu, ktorú nám ukladá zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve to môže byť lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
  • Osobné údaje na ktoré bol poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov budeme uchovávať po dobu, kým nebude odvolaný tento súhlas.
  • Záznamy z kamerového systému ochrany budovy sa uchovávajú v závislosti od nastavenia systému na niekoľko týždňov a po vypršaní tejto lehoty sa automaticky vymažú. 

3. Všetky osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a nebudú nami ďalej poskytované ani sprístupňované tretím osobám.

.

Vo vzťahu k vaším osobným údajom máte právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracované, po akú dobu sú spracované a kto sú príjemcami vašich osobných údajov;

2. Na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov;

3. Kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu a to buď písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail – vyplnením kontaktného formulára

4. Na výmaz osobných údajov;

5. Na prenositeľnosť údajov; 6. Na obmedzenie spracúvania; 7. Na námietku proti spracovaniu; 8. Na sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri odovzdávaní údajov prevádzkovateľovi sa treba usilovať o ich aktuálnosť a presnosť, ak sa zmenia, poprosíme nás upovedomiť, aby sme o vás neuchovávali neaktuálne údaje.

.

Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva súbory cookies z dôvodu uľahčiť používanie obsahu webovej stránky.

Pri prvej návšteve našej stránky Vás na používanie cookies upozorní lišta v jej spodnej časti a poskytne vám možnosť „Povoliť všetko„, môžete tiež ho „Prispôsobiť“ podľa seba alebo „Odmietnuť“ jeho používanie.

Súbory cookies môžete odmietnuť, kontrolovať alebo zmazať aj vo vašich prehliadačoch. Rovnako ich viete vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postupy nastavení sú závislé od poskytovateľov internetových prehliadačov, preto odporúčame navštíviť ich materské stránky za účelom vhodného návodu.
Chrome | Firefox | Safari | Edge | Opera.

Potom sa však môže stať, že funkcie ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú správne fungovať.

Aké druhy cookies využívame?  Relačné, sú automaticky vymazané v momente, keď opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu. Permanentné, ukladajú sa a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Súbory cookies tiež uľahčujú vyplňovanie kontaktného formulára pri opakovanom zadávaní údajov a pomáhajú uchovávať informácie o prijatí alebo odmietnutí cookies. Rovnako sa môže vyskytnúť cookies tretích strán, najmä, ako vložené reklamy, doplnky modulov a pod.

Vyplňovaný obsah kontaktného formulára môže byť kontrolovaný prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu alebo pomocou reCAPTCHA, aby zabránil škodlivému softvéru zapájať sa do zneužívajúcich aktivít na našej webovej lokalite.

Ochrana súkromia je pre nás prvoradé. Vaše osobné údaje chránime v súlade s GDBR. Ochrana súkromia je prioritou. Ochrana súkromia je dôležité. Ochrana súkromia a osobných údajov. Ochrana súkromia našich firemných partnerov. Ochrana súkromia vychádza zo zákona a predpisov členských štátov Európskej Únie.