Ochrana súkromia

.

Prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) je –

ASKO TRUCK spol. s.r.o., so sídlom Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO 31 713 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  Vložka č. : 6658/V (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka a odoslaním formulára dávate súhlas nám, ako prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných a ďalších údajov, ktoré od vás získavame prostredníctvom online  formulárov a v rámci všetkých služieb *.

*  V rámci všetkých služieb sa rozumejú aj údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami  (najmä fotky, obrazové a zvukové nahrávky…)

.

Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 je povinný poskytnúť dotknutej osobe nasledovné informácie:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa (nájdete v časti „Kto sme“) 

2. Zoznam, rozsah a účel spracúvaných osobných údajov:  Pri komunikácii s nami môžete natrafiť na zber rôzneho typu údajov, tzn. údaje, ktoré uvediete pri vypĺňaní formulárov na internetovej stránke alebo pri všetkých službách *, ktoré poskytujeme.

Najčastejšie ide o identifikačné údaje potrebné pre bežnú komunikáciu, ako meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, obsah správy, prípadne adresa pre doručenie, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ, DPH, číslo účtu alebo údaje úradného registra a evidencie ak ste podnikateľ. Potom je to záznam z kamerového systému v rámci ochrany objektu. 

Základné údaje o správaní sa na internete snímané výlučne len pre štatistické účely, ako informácie o návštevnosti internetovej stránky. Na jeho meranie využívame analytické súbory cookies – (používajú službu Google Analytics) a sú pre nás nevyhnutné pre lepšie poskytovanie služieb.  Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. O jeho využívaní aj možnosti ich odmietnuť formou nastavenia svojho prehliadača, informujeme návštevníkov priamo na webovej stránke.

Vaše osobné a iné údaje spracovávame a používame – Na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) a písm.  f)  Nariadenia, t.j.  1. to čo vyplýva z nášho oprávneného záujmu v rámci ochrany majetku spoločnosti, 2. z plnenia predmetu zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkmi, 3. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, najmä v rámci objednanej služby a 4. na základe vášho osobného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné a ďalšie údaje, ako prevádzkovateľ budeme  uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na príslušnú činnosť, pre ktorú boli poskytnuté.

  • Údaje poskytnuté prostredníctvom formulárov na www.askotruck.sk budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z jeho obsahu.
  • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností a uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z nej, tzn. na dobu, ktorú nám ukladá zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve to môže byť lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
  • Osobné údaje na ktoré bol poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov budeme uchovávať po dobu, kým nebude odvolaný tento súhlas.
  • Záznamy z kamerového systému ochrany budovy sa uchovávajú v závislosti od nastavenia systému na niekoľko týždňov a po vypršaní tejto lehoty sa automaticky vymažú. 

3. Všetky osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a nebudú nami ďalej poskytované ani sprístupňované tretím osobám.

.

Vo vzťahu k vaším osobným údajom máte právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracované, po akú dobu sú spracované a kto sú príjemcami vašich osobných údajov;

2. Na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov;

3. Kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu a to buď písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail – vyplnením kontaktného formulára

4. Na výmaz osobných údajov;

5. Na prenositeľnosť údajov; 6. Na obmedzenie spracúvania; 7. Na námietku proti spracovaniu; 8. Na sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri odovzdávaní údajov prevádzkovateľovi sa treba usilovať o ich aktuálnosť a presnosť, ak sa zmenia, poprosíme nás upovedomiť, aby sme o vás neuchovávali neaktuálne údaje.

.

Prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) je –

ASKO TRUCK spol. s.r.o., so sídlom Hraničná 2, 040 17 Košice, IČO 31 713 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  Vložka č. : 6658/V (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka a odoslaním formulára dávate súhlas nám, ako prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných a ďalších údajov, ktoré od vás získavame prostredníctvom online  formulárov a v rámci všetkých služieb *.

*  V rámci všetkých služieb sa rozumejú aj údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami  (najmä fotky, obrazové a zvukové nahrávky…)

.

Právo na informácie – prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 je povinný poskytnúť dotknutej osobe nasledovné informácie:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa (nájdete v časti „Kto sme“) 

2. Zoznam, rozsah a účel spracúvaných osobných údajov:  Pri komunikácii s nami môžete natrafiť na zber rôzneho typu údajov, tzn. údaje, ktoré uvediete pri vypĺňaní formulárov na internetovej stránke alebo pri všetkých službách *, ktoré poskytujeme.

Najčastejšie ide o identifikačné údaje potrebné pre bežnú komunikáciu, ako meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, obsah správy, prípadne adresa pre doručenie, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ, DPH, číslo účtu alebo údaje úradného registra a evidencie ak ste podnikateľ. Potom je to záznam z kamerového systému v rámci ochrany objektu. 

Základné údaje o správaní sa na internete snímané výlučne len pre štatistické účely, ako informácie o návštevnosti internetovej stránky. Na jeho meranie využívame analytické súbory cookies – (používajú službu Google Analytics) a sú pre nás nevyhnutné pre lepšie poskytovanie služieb.  Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. O jeho využívaní aj možnosti ich odmietnuť formou nastavenia svojho prehliadača, informujeme návštevníkov priamo na webovej stránke.

Vaše osobné a iné údaje spracovávame a používame – Na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) a písm.  f)  Nariadenia, t.j.  1. to čo vyplýva z nášho oprávneného záujmu v rámci ochrany majetku spoločnosti, 2. z plnenia predmetu zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkmi, 3. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, najmä v rámci objednanej služby a 4. na základe vášho osobného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné a ďalšie údaje, ako prevádzkovateľ budeme  uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na príslušnú činnosť, pre ktorú boli poskytnuté.

  • Údaje poskytnuté prostredníctvom formulárov na www.askotruck.sk budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z jeho obsahu.
  • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností a uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z nej, tzn. na dobu, ktorú nám ukladá zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve to môže byť lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
  • Osobné údaje na ktoré bol poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov budeme uchovávať po dobu, kým nebude odvolaný tento súhlas.
  • Záznamy z kamerového systému ochrany budovy sa uchovávajú v závislosti od nastavenia systému na niekoľko týždňov a po vypršaní tejto lehoty sa automaticky vymažú. 

3. Všetky osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a nebudú nami ďalej poskytované ani sprístupňované tretím osobám.

.

Vo vzťahu k vaším osobným údajom máte právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracované, po akú dobu sú spracované a kto sú príjemcami vašich osobných údajov;

2. Na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov;

3. Kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu a to buď písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail – vyplnením kontaktného formulára

4. Na výmaz osobných údajov;

5. Na prenositeľnosť údajov; 6. Na obmedzenie spracúvania; 7. Na námietku proti spracovaniu; 8. Na sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri odovzdávaní údajov prevádzkovateľovi sa treba usilovať o ich aktuálnosť a presnosť, ak sa zmenia, poprosíme nás upovedomiť, aby sme o vás neuchovávali neaktuálne údaje.

Ochrana súkromia je pre nás prvoradé. Vaše osobné údaje chránime v súlade s GDBR. Ochrana súkromia je prioritou. Ochrana súkromia je dôležité. Ochrana súkromia a osobných údajov. Ochrana súkromia našich firemných partnerov. Ochrana súkromia vychádza zo zákona a predpisov členských štátov Európskej Únie.